Dejme toMu
 

PÍSNIČKY

African Alleluia (Jay Althouse)
Agnus Dei (orig. Agnus Dei / Hallelujah, Michael W. Smith, Ty jsi důvod 2)
Alleluia 7 (Zpěvy z Taizé)
Anděle Boží (modlitba, arr. Credenc, Kancionál)
Ať srdce mé tebe vídá (orig. Open the Eyes of My Heart, Lord, Koinonie)
Baba Yetu (Christopher Tin, svahilská úprava modlitby Páně „Otče náš“, titulní píseň počítačové hry Civilization IV)
Blíž k Tobě, Bože můj (orig. Nearer, My God, to Thee, Kancionál)
Bohu Otci (Paprsky)
Buď vládcem mým (orig. Lord, Reign In Me, Brenton Brown, Ty jsi důvod 1)
Chci Tě chválit (Adorare)
Chvalte Pána, chvalte (Kancionál)
Dary (zdroj: Internet)
Den co den (orig. Everyday, Hillsong, arr. Paprsky)
Dobrý je Hospodin (Střípky)
Duchu svatý, přijď (Libor Mutislav Janošec, arr. Jakub Faltýnek)
Haleluja pro Tvůj kříž (orig. Hallelujah For The Cross , Newsboys)
Hledám vás (hymna setkání mládeže v Táboře 2007, Richard Čanaky, SBM)
Hosanna (Hillsong)
Jak velkou lásku dal nám Pán (orig. How Deep The Father's Love Fors Us, Stuart Townend)
Jak vzduch, co dýchat smím (orig. Breathe, Ty jsi důvod 2)
Jako laň dychtí (Koinonie)
Jako sen (Paprsky)
Jsi úžasný (orig. Si úžasný, S2G Band)
Já sílu dám (orig. Receive the Power, hymna WYD Sydney)
Kde jenom jsi (Učedníci, Hosana 1)
Keltské Aleluja (orig. Celtic Alleluia )
Květy lásky (Paprsky)
Kéž poznají nás po ovoci (Hymna setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou 2012)
Kéž se v našich domech tančí (orig. Hear Our Praises)
Láska je stálá (orig. Relentless, arr. Martin Novák, SBM, Hillsong United, Zion Acoustic Sessions)
Mana (Hosana 1)
Maranatha (Bétel)
Maria (Peter Milenky)
Marie Magdaléna (Adorare, Zpěvník Adorare)
Misericordes sicut Pater (Hymnus pro Svatý rok milosrdenství)
Mou cestu v rukou máš (zdroj: Internet)
My (AMNH)
Můj Králi, má spáso (orig. My Jesus, My Saviour / Shout To the Lord, Darlene Zschech, arr. Hillsong, Koinonia)
Na hoře kamennej (Paprsky)
Nade vší mocí (orig. Above All, Ty jsi důvod 1)
Nepopsatelný (orig. Indescribable , Chris Tomlin, Ty jsi důvod 2)
Náš Bůh (orig. Awesome God, Michael W. Smith)
O naději (Paprsky)
Oběť srdce (orig. I Will Offer Up My Life, Matt Redman)
Pane, přijď (vlastní píseň)
Plný rozporů (Paprsky, Hosana 2)
Před Tebou smím pokleknout (Celým srdcem V)
Při svítání (Paprsky)
Přicházíme z mnoha míst (Ze mše "Když prostírá se stůl", část Přijímání)
Přijď, Duchu svatý, my Tě zveme (arr. Jakub Faltýnek, Koinonie)
Přišli jsme Tě vzývat (orig. Here I Am To Worship, Tim Hughes, Ty jsi důvod 1)
Rájem (Střípky, Hosana 1)
Setkání (Bétel, Hosana 3)
Siyahamba (spirituál)
Skláním tvář (orig. Facedown, Matt Redmann, arr. Jakub Faltýnek)
Studna (arr. Jaroslav Minář / Jakub Faltýnek, Hosana 2)
Světlo světa (orig. Light of the World, Hymna WYD Toronto 2002)
Tebe znát (orig. Knowing You, Jesus, Graham Kendrick, Ty jsi důvod 2)
Teď skryjme se v Pánu (zdroj: Internet)
Toužím růst (orig. Túžim rasť, eSPé)
Tvé světlo září v nás (orig. Your Love Is Beautiful, Hillsong)
Tví jsme my (Koinonie)
Ty jsi jediný Bůh (Koinonie)
Vodo života (Anima Una, Koinonia)
Volání (zdroj: Internet)
Vyvyšuji Tebe, Pane (arr. Jakub Faltýnek, Hosana 2)
Vznešený (Richard Čanaky)
Vzývám (Hosana 2, SBM)
Všichni jsme jedno tělo (orig. We Are One Body, Hymna WYD Denver 1993)
Znovu (orig. Once Again, Matt Redman)
Zář tváře tvé (orig. Shine, Jesus, Shine, Střípky)
iBůh (Pavel Helan, Petr Bende)
Ó, přijď, Pane můj (Zpěvy z Taizé)
Žalm 68 (Josef Fojta)
 

ORDINÁRIA

Ordinárium (Miroslav Přikryl, Zpěvník - setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou 2012)
Ordinárium XI. (Hosana 3)
Torontské Kyrie (Tara Shannon, VeKa)
Verbum Panis (Mitte Balduzzi)
 

ŽALMY

Ať nám Hospodin žehná (Žalm 128, arr. Libor Mutislav Janošec)
Hospodin bude nad námi bdít (Jer. 31, arr. Jakub Faltýnek)
Hospodin je milosrdný a milostivý (Žalm 103, arr. Credenc)
Hospodin si zřídil na nebi trůn (Žalm 103, arr. Jakub Faltýnek)
Hospodine, ó náš Pane (Žalm 89, arr. Jakub Faltýnek)
Jsme jeho lid (Žalm 99, arr. Jakub Faltýnek)
Pane, přijď a zachraň nás (Žalm 146, arr. Jakub Faltýnek)